ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของ

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 พฤษภาคม 2022

UPS Capital Corporation และบริษัทย่อยต่างๆ, UPS Capital Versicherungsvermittlung Gmbh และสำนักงานสาขาต่างๆ, UPS Capital Insurance Agency Limited, และ UPSC (Thailand) Limited (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท UPS”) เป็นบริษัทในกลุ่มในเครือของ UPS กลุ่มบริษัท UPS ได้ปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) ยกเว้นข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (ก) ย่อหน้าแรกในส่วนของหัวข้อ “ข้อมูลที่ได้รับมา” ให้แก้ไขเป็นดังนี้ “เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (เช่น ชื่อ, รายละเอียดการติดต่อ และ ข้อมูลการจ่ายเงิน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เช่น (1) การใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ UPS, (2) งานชิปปิ้งที่รวมไปถึง การส่งและการรับสินค้า, (3) การขอตรวจสอบสถานะพัสดุหรือตอบคำถามเกี่ยวกับพัสดุ, (4) งานอีเว้นท์ที่บริษัทเข้าร่วม, (5) โปรโมชั่นและข้อเสนออื่นๆ, (6) สายที่โทรเข้ามายังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และศูนย์บริการลูกค้าซึ่งอาจมีการบันทึกเสียงไว้, (7) การให้ข้อมูลตัวแทนเดินพิธีการศุลกากรพัสดุ, การจัดการเรียกค่าสินไหม, การเรียกค่าสินไหมทดแทน, บริการด้านการลดความเสี่ยง แล้วแต่กรณี, (ข) หัวข้อย่อยที่สองในส่วนของหัวข้อ “การใช้ข้อมูลที่เราได้รับมา” ให้แก้ไขเป็นดังนี้ “เพื่อให้สินค้าและบริการที่ท่านร้องขอ (เช่น การขนส่ง, การจัดการซัพพลายเชน, บริการด้านพิธีการศุลกากรและการเป็นตัวแทนออกของ, การจัดการเรียกค่าสินไหม, การเรียกค่าสินไหมทดแทน, บริการด้านการลดความเสี่ยง แล้วแต่กรณี)” และ (ค) ย่อหน้าที่สองในส่วนของหัวข้อ “ข้อมูลที่เราเปิดเผย” ให้แก้ไขเป็นดังนี้ “เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม, แฟรนไชส์ซี, ผู้ขายรายย่อย, และพันธมิตรที่ทำการตลาดร่วมกัน และให้แก่ผู้บริหารจัดการการเรียกค่าสินไหมและค่าสินไหมทดแทน, ผู้รับประกัน รวมถึงตัวแทนของบุคคลต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเราทำธุรกิจด้วยหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของ UPS” นั้น อาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) เราอาจเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ให้กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของ UPS และบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการตามตำแหน่งที่อยู่ได้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อพัฒนาแผนที่และตำแหน่งสถานที่ให้ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง และเว้นแต่ท่านจะได้คัดค้าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามผู้ซึ่งไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของ UPS เพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลเหล่านั้นเอง เช่น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) คลอบคลุมถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่ม UPS ทั้งหมด และหน่วยธุรกิจต่างยึดมั่นต่อคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทได้จากผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้บริการลดความเสี่ยงในทุกเขตอำนาจศาล

หากท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทย เราจะปฏิบัติตาม “ภาคผนวกสำหรับประเทศไทย” ซึ่งรวมอยู่ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) ด้วย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ภาคผนวกดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ตามเงื่อนไขของภาคผนวกนั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice) ท่านสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยยื่นคำขอไปยังข้อมูลการติดต่อในหัวข้อ “ติดต่อเราได้อย่างไร” ของคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ UPS (UPS Privacy Notice)